ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 62ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 19-12-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                              Άνω Λιόσια 19-12-2018
                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 47809

 

                                                                       Π Ρ Ο Σ
                                    Τ....................................................................................

 

                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 19-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 62 συνεδρίαση (ΕΚΤΑΚΤΗ) της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα:
1. Παράταση της από 15-12-2017 (Α.Π. 65456) Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Εταιρείας με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Κ.Σ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016), το αργότερο μέχρι την 31-12-2019.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

 

                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση Ο.Ε. και στη συνέχεια να σταλεί η απόφαση Ο.Ε. στη Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ προκειμένου να δοθεί το γρηγορότερο η έγκριση για παράταση της σύμβασης που αφορά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και στη συνέχεια να ληφθεί απόφαση Δ.Σ. Το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό.