ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 18-09-2017 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                                                        Άνω Λιόσια 14-9-2017
                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 47095

 

                                                                                                                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                 Τ....................................................................................

 

                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

  Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 18-9-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 47 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της ασκηθείσας Αναίρεσης του Δήμου Φυλής κατά του Γ. Θραψανιώτη και της υπ’ αριθ.5481/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, και παροχή πληρεξουσιότητας στις δικηγόρους της Ν.Υ. του Δήμου, για την παράστασή τους κατά τη συζήτηση αυτής, ενώπιον του ΣτΕ, στη δικάσιμο της 9-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:11/2017, προϋπολογισμού μελέτης 2.600.000,00€ (συμπ/νων των Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
3. Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:52/2017, προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ (συμπ/νων των Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ