ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 23-03-2018 & ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                                     Άνω Λιόσια 19-3-2018
                                                                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 9313

 

                                                                                            Π Ρ Ο Σ

                                                           Τ....................................................................................

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 23-3-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 11 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Φυλής Διαχειριστικού Έτους 2015.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
4. Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Φυλής Διαχειριστικού Έτους 2016.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
5. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
6. Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2018 και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
7. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου (Έφεση) από τη Ν.Υ. του Δήμου, κατά της υπ’ αριθ.319/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα εργατικών διαφορών).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
8. Επικύρωση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Α.Μ.:76/2017, προϋπολογισμού 61.590,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
9. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Συνοπτικών (Πρόχειρων) Διαγωνισμών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
10. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 7514/7-3-18 Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης, για την επιλογή των μελών στις επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών έργων για το έτος 2018: α) Επιτροπή διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών έργων έτους 2018, β) Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8α του Ν. 4412/16 και γ) Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το άρθρο 8β του Ν. 4412/16.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
11. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:22/2018, προϋπολογισμού 1.548.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
12. Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 22/2018 προϋπολογισμού 1.548.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
13. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:28/2018, προϋπολογισμού 1.609.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
14. Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:28/2018, προϋπολογισμού 1.609.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
15. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.: 29/2018, προϋπολογισμού 620.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
16. Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.:29/2018, προϋπολογισμού 620.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ