ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 03-04-2018 & ΩΡΑ 13:00 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                      (Ως προς την προσθήκη
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                   δύο θεμάτων)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 30-3-2018
                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 11134

                                                                                   Π Ρ Ο Σ
                                                Τ....................................................................................

 

                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 3-4-2018, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 13 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθ.68/2018 απόφασης Ο.Ε., που αφορά στον «Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Φυλής Διαχειριστικού Έτους 2016», ως προς τη διόρθωση του Ισολογισμού Χρήσης 2016, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
3. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σε ημερίδες της εταιρείας “Project Training & Consulting Ltd”, που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ως εξής:
α) Ημερίδα με θέμα: «Ο Νέος Νόμος για την Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση & Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής (Ν.4440/2016)», με συμμετοχή 2 (δύο) υπαλλήλων, κόστους 480,00€, στις 16-4-2018,
β) Ημερίδα με θέμα: «Ο Νέος Νόμος (Ν.4497/2017) για την Αναμόρφωση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων», με συμμετοχή 3 (τριών) υπαλλήλων, κόστους 470,00€, στις 18-4-2018,
γ) Ημερίδα με θέμα: «Ο Νέος Νόμος (Ν.4442/2016) Αδειοδότησης & Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», με συμμετοχή 3 (τριών) υπαλλήλων, κόστους 470,00€, στις 19-4-2018 και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.420,00€.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βασίλειος Ντάκουρης)
4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 61/2018 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην «Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Τρύφωνα Κόλλια, για την Παροχή υπηρεσίας υποβοήθησης του έργου των ορκωτών ελεγκτών & απογραφή των δικαστικών εκκρεμοτήτων οικονομικού περιεχομένου και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)», για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης του Ν. 4412/2016.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 24.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & όρων Διακήρυξης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (της εταιρείας EGRITOS GROUP- Συνεργασία Α.Ε.)» Α.Μ.: 5/2018 (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & όρων Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Α.Μ.: 6/2018 (Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ), προϋπολογισμού 73.792,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Α.Μ.: 37/2018, προϋπολογισμού 74.365,28€ (συμπ/νου   Φ.Π.Α.).                                                    
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
9. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Διεθνή, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Α.Μ.:50/2017, προϋπολογισμού, 300.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., δυνάμει του υπ’ αριθ.10892/ 29-3-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
10. Επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ» Α.Μ.: 250/2017, προϋπολογισμού 345.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
11. Επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη Αναδόχου ανάθεσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Νικόλαος Μαραγκός)
12. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου (Έφεση) από τη Ν.Υ. του Δήμου, κατά της υπ’ αριθ.1358/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ