ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 27-04-2018 & ΩΡΑ 11:30 Π.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                                                               Άνω Λιόσια 23-4-2018
                                                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 13076

 

                                                                                                    Π Ρ Ο Σ
                                                                 Τ....................................................................................

 

                                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 27-4-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 16 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου, περί αναβολής Διαγωνισμών Τεχνικών Έργων, δυνάμει της υπ’ αριθ.456/2018 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
3. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Σταματίνας συζ. Δημητρίου Ζάβαλη, μετά από άσκηση αγωγής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Βασιλικής συζ. Ιωάννη Ευσταθίου, μετά από άσκηση αγωγής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Ευαγγελίας Καμπόλη του Γεωργίου χας Περικλή Σερέπα, μετά από άσκηση έφεσης και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
6. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Νικολάου Καμπόλη του Ιωάννου και της Δήμητρας, μετά από άσκηση αγωγής και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
7. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των Αθανασίου Πίντζου του Γεωργίου, Γεωργίου Πίντζου του Αθανασίου & Παρασκευής Πίντζου του Αθανασίου και εισήγηση προς το Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
8. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 17ο), στη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 10-5-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
9. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 17ο), στη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 10-5-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
10. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 17ο), στη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 10-5-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
11. Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.500€ για την έκδοση παραβόλων, που αφορά δαπάνη έκδοσης καρτών ψηφιακών ταχογράφων, των επαγγελματιών οδηγών του Δήμου Φυλής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
12. Έγκριση συμμετοχής τριών (3) υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο από πιστοποιημένο Κέντρο Δια βίου Μάθησης με την επωνυμία « Κέντρο Εκπαίδευσης» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 4-5-2018, με θέμα: «Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ βάσει της νέας υπ’ αριθμόν 2816/18 απόφασης του ΥΠΕΣ» και ψήφιση πίστωσης ποσού 180,00€.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ