ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 03-04-2017 & ΩΡΑ 13:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 30-3-2017
                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 16737

 

                                                                                            Π Ρ Ο Σ

                                                            Τ....................................................................................

 

                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 3-4-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (2η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2017).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
3. Ανατροπή δεσμεύσεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
4. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (24ο Τμήμα Μονομελές) για τις δεκατρείς (13) προσφυγές που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΣΕ Α.Ε.», κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 27-4-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Πολίτη για κατάθεση αίτησης στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικής έκτασης των: α) Φωτεινής & Αικατερίνης Χριστοδούλου και β) Χρήστου Καμπόλη, καθώς και την παράστασή του κατά την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού, δυνάμει της υπ’ αριθ.327/2017 απόφασής του.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
6. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018» Α.Μ.: 290/2016, προϋπολογισμού 2.047.842,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α., δυνάμει του υπ’ αριθμ.15964/27-3-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος, για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης, ιδιοκτησίας ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗ, ΚΛΕΙΩΣ ΜΑΡΙΝΗ & ΑΓΑΘΗΣ ΜΑΡΙΝΗ, στην Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)
8. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού-καθορισμού τιμής μονάδος, για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης, ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΕΞΑΡΧΟΥ - ΛΟΥΚΑ, στην Π.Ε. ΖΟΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊστάμενος κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος)

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ