ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 3-3-2017 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                                  Άνω Λιόσια 2-3-2017
                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 10663

 

                                                                                                                 Π Ρ Ο Σ

                                                                                  Τ....................................................................................

 

                                                                      Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                     

 

     Σας γνωρίζουμε ότι θα συμπεριληφθούν τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε για την Παρασκευή 3-3-2017 και ώρα 12:30
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:184/2015, προϋπ/σμού 5.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την κατασκευή του το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΗ ΖΩΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ.:124/2016, προϋπ/σμού 5.000.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
3. Επικύρωση του υπ’ αριθ.1794/13-1-17 Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για την επιλογή των μελών στις επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών έργων και μελετών 2017: α) Επιτροπές Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών έργων έτους 2017, β) Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το αρθ. 8α του Ν.4412/2016, γ) Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το αρθ. 8β του Ν.4412/2016 και δ) Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών μελετών σύμφωνα με το αρθ. 9α του Ν.4412/2016.

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου πρέπει να εγκριθούν τα παραπάνω, διότι, εν όψει της συνεδρίασης του Δ.Σ. την Κυριακή 5-3-2017 (Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. – Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.) και μέχρι την έγκριση των νέων αποφάσεων, δεν θα γίνουν άμεσα συνεδριάσεις.