ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 16-1-2017 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         (ως προς την διατύπωση
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                              του 1ου θέματος και την
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                          προσθήκη ενός θέματος)

                                                                                                                                                   Άνω Λιόσια 12-1-2017
                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 1588

 

                                                                                                                 Π Ρ Ο Σ

                                                                          Τ....................................................................................

 

                                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 16-1-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 2 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση υποχρεωτικών δαπανών σε βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Γεώργιος Κλεισούρας)
2. Παραιτήσεις του Δήμου από άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων εργατικών διαφορών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο, για νομική στήριξη πρώην αιρετού του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 25-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 17ο), στη συζήτηση της Αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 19-1-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
5. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των Διαγωνισμών Προμηθειών & Παροχής Υπηρεσιών, Έτους 2017.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ» Α.Μ.:16/2016 (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ. & ΠΛΗΡΟΦ.), προϋπολογισμού 49.600,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
7. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, δυνάμει της υπ’ αριθ.16/2017 απόφασής του και ψήφιση πίστωσης δαπανών για την αντιμετώπιση της Θεομηνίας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ